Ogólne zasady i warunki

Warunki zakupu Tail itmuszą być zweryfikowane i zaakceptowane do zakupu.

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie dotyczące konsumentów:

 • Produkt jest dostarczany z własną aplikacją (aplikacją) na smartfony i nie będzie działać, chyba że masz smartfon.
 • Produkt musi posiadać kartę SIM z recepcją do pracy, a wszystkie Tail itprodukty dostarczane są z kartą SIM z Tele G z siecią Telenor.
 • Użytkownik ma prawo do anulowania zamówienia, co oznacza, że jest uprawniony do wycofania się z zakupu bez uprzedzenia w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 • Podczas korzystania z Tail itproduktów itp., dane osobowe będą przetwarzane zarówno osoby, która stworzyła serwis, jak i osoby korzystającej z produktu. Więcej informacji na temat tego, jakie dane osobowe są pobierane i przetwarzane w ramach polityki prywatności.

Ogólne warunki zakupu produktów i usług przez Tail TtTechnologies AS

Poniższe warunki mają zastosowanie do Tail itproduktów (zwanych dalej „Produktami” poniżej) oraz innych usług związanych z korzystaniem z Produktów („Usługi”).

Niniejsze warunki mają zastosowanie jako umowa pomiędzy Tobą jako klientem a dostawcą, którym są Tail ittechnologie AS, org. Nr 817 870 902, Haakon Magnussons Gate 8, 7041 Trondheim.

1. Przegląd pojęć konsumenckich

Poniższe terminy mogą wydawać się obszerne, więc tutaj jako konsument (który nie kupuje produktów itp. dla celów biznesowych) masz przegląd najważniejszych terminów:

 • Warunki obowiązują od momentu zamówienia Produktu i otrzymania potwierdzenia zamówienia, patrz punkt 2.
 • Aby korzystać z Produktów, należy pobrać Tail itaplikację na smartfon i zakupić kartę SIM, jeśli nie zakupiono abonamentu, patrz punkt 4.1.
 • Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy w zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia, produktach, usługach lub w inny sposób, musisz powiadomić nas (tj. Tail it) tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w rozsądnym terminie po odkryciu tego [POWIĄZANIE DO DOSTĘPU] , patrz punkty 4.2 i 8.
 • Przy zakupie Produktów mogą zostać doliczone koszty wysyłki, a jeśli nie odbierzesz zamówionych Produktów, możesz być również odpowiedzialny za koszty zwrotu, patrz punkt 4.5.
 • Jeżeli z umowy wynika, że Tail it zapewni kredyt, Tail it może dokonać oceny kredytowej Klienta, patrz punkt 5.4.
 • Instalacja i użytkowanie urządzenia Tail it może się zdarzyć tylko na telefonie komórkowym, z którego korzysta zarejestrowany użytkownik. Podczas pobierania Tail it W przypadku aplikacji, akceptujesz warunki, które się tam pojawiają, patrz punkt 6.2.
 • Jeżeli Usługi lub Produkty są wykorzystywane z naruszeniem warunków lub przepisów lub innych zasad, dostęp do Usług może zostać zakończony, a stosunek umowny rozwiązany, patrz punkt 6.5.
 • Masz prawo do odstąpienia od umowy, co oznacza, że zgodnie z aktem odstąpienia możesz opuścić umowę bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W tym przypadku musisz o tym poinformować. Patrz punkt 9.1.
 • Użytkownik może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, patrz punkt 9.2, ale może ponieść opłatę za naruszenie, patrz wyżej.
 • Tail it ma prawo do wprowadzania zmian w Usługach, w tym do zakończenia świadczenia Usługi. Poprzez zmianę lub zakończenie usługi, możesz otrzymać inną usługę, patrz punkt 10.5.
 • Używając Tail it oraz Usługi, dane osobowe będą przetwarzane zarówno przez użytkownika, który utworzył Usługę, jak i przez Użytkownika Końcowego Produktu. Zobacz więcej o tym, jakie dane osobowe Tail it gromadzi i przetwarza dane w naszej polityce prywatności.

2. Umowa i warunki

Tail it sprzedaje Produkty, które mogą być wykorzystywane do komunikacji lub śledzenia dziecka lub zwierzęcia domowego.

Tail it oferuje również usługi za pośrednictwem aplikacji i naszej strony internetowej, na której można uzyskać pełny przegląd miejsca pobytu dziecka lub zwierzęcia domowego.

Przy zakupie naszych Produktów zastosowanie mają warunki zakupu określone w punkcie 4. W przypadku korzystania z naszych Usług zastosowanie mają Warunki Świadczenia Usług określone w sekcji 6. Pozostałe warunki ogólne mają zastosowanie niezależnie od tego, który Produkt lub Usługa zostały zakupione lub z których usług użytkownik korzysta.

Po złożeniu zamówienia na Produkt otrzymasz pisemne potwierdzenie zamówienia (Tail it”Potwierdzenie zamówienia”). Po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia, Umowa zostanie uznana za zawartą, w związku z czym użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania warunków i płatności.
kwotę określoną w umowie.

Umowa pomiędzy Tobą a (Tail it”Umowa”) składa się z następujących elementów:

 • Niniejsze warunki zakupu produktów i usług,
 • Nasza polityka prywatności
 • Potwierdzenie zamówienia,
 • Warunki, które następują po pobraniu Tail itaplikacji, które można zobaczyć tutaj.
 • Wszelkie inne pisemne warunki określone w negocjacjach pomiędzy Klientem a Tail it.

Korzystając z Usług, użytkownik podlega również warunkom wszelkich umów ze stronami trzecimi, takimi jak operator telefonii komórkowej i App Store/Google Play.

Poniższe terminy i zwroty są używane w niniejszych warunkach:

Konsument jest tym, który kupuje Produkty lub w inny sposób do użytku osobistego lub w inny sposób, które nie są częścią działalności biznesowej.

Strażnik jest ten, kto jest odpowiedzialny za użytkownika końcowego, który jest dzieckiem i ponosi szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

Użytkownik końcowy to ten, który używa Tail itproduktu.

3. Obowiązek ujawnienia informacji przez klienta przy zawieraniu Umowy

Przy zawieraniu Umowy osoby fizyczne (klienci indywidualni) muszą podać swoje imię i nazwisko, numer urodzenia (ewentualnie tylko datę urodzenia, jeśli nie przypisano numeru urodzenia), adres zamieszkania i adres na fakturze, jeśli ten ostatni nie jest identyczny z adresem zamieszkania.

Osoby prawne (klienci korporacyjni) muszą podać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i adres do faktury, jeżeli ten ostatni nie jest identyczny z adresem pocztowym, a także numer organizacji i osobę kontaktową. W miarę możliwości należy podać jeden lub więcej elektronicznych adresów kontaktowych, takich jak numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp. Tail it. Dodatkowo, Tail it będzie w stanie wykorzystać przydzielony numer telefonu i adres e-mail jako elektroniczny adres kontaktowy.

W przypadku, gdy inne osoby niż sam Klient są regularnym użytkownikiem Usług, Klient jest zobowiązany do podania informacji o prawidłowych danych użytkownika, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia i adres.

W celu Tail it aby móc wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, Klient powinien jak najszybciej zgłosić zmianę adresu i inne zmiany mające wpływ na relacje z Klientem. Tail it.

Klient jest zobowiązany do poinformowania wszystkich użytkowników, którym przyznano dostęp do Usług, że informacja o korzystaniu z Usług może zostać przekazana Tail itKlientowi.

4. Warunki zakupu

4.1 Szczegóły dotyczące produktów
Produkty będą używane wraz z Usługami wymienionymi poniżej, w szczególności Tail it aplikacji i karty SIM. Aby móc korzystać z Produktów zgodnie z ich przeznaczeniem, konieczne może być pobranie Tail it na smartfonie i zakupić kartę SIM, jeśli nie zakupiłeś subskrypcji. Jeśli nie posiadasz
w smartfonie lub na karcie SIM, nie będziesz mógł korzystać z Produktów w sposób, w jaki są one przeznaczone.

4.2 Błędy w potwierdzeniu zamówienia
Jeśli znajdziesz błąd w Potwierdzeniu Zamówienia, musisz powiadomić Tail it z tego natychmiast, jeśli jesteś konsumentem, możesz z niego korzystać zgodnie z punktem 8. Tail it pomoże ci skorygować ewentualne błędy.

4.3 Dostawa Produktu
Po zakupie Produktu za pośrednictwem naszej strony internetowej, Produkt zostanie Ci dostarczony w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia. Normalny czas dostawy Produktów wynosi 3-5 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia.

Jeżeli Tail it nie posiada poprawnego adresu lub przesyłka z innych powodów jest zwracana, Tail it nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Może to skutkować rozwiązaniem umowy zgodnie z pkt 9.3.

4.4 Bezpieczeństwo użytkowania produktów
Wiesz, co to jest? Tail it produkt jest przeznaczony do stosowania jako urządzenie śledzące. Należy zwrócić uwagę, że Tail it nie może zagwarantować, że nasze Produkty są bezbłędne, co może oznaczać, że funkcja śledzenia może nie działać. Dlatego ważne jest, aby nie polegać wyłącznie na Tail it ale także inne środki ostrożności, takie jak wiedza na temat
gdzie znajduje się użytkownik produktu. Dzieci, które są użytkownikami końcowymi i opiekunami, muszą zawsze dysponować odpowiednimi środkami ostrożności, nawet podczas korzystania z Produktu lub Usługi.

4.5 Ceny i opłaty
Cena Produktu podana jest w Potwierdzeniu Zamówienia.

Wszystkie zakupy Produktów zawierają opłatę za wysyłkę, jeśli mają być wysłane do domu na wskazany adres.
Koszty wysyłki ustala się na 99 NOK, o ile całkowita cena zakupu jest niższa niż 2.000 NOK. Jeżeli
całkowita kwota przekracza 2.000 kr, nie będzie dodatkowych kosztów transportu.

Jeśli Produkty zakupione za pośrednictwem www.Tail itnorge.no nie zostaną odebrane w terminie, a Ty jesteś
inaczej zachowując się całkowicie biernie, Tail it będzie uprawniony do anulowania zakupu. Tail it będzie również
mają prawo do wysłania faktury w wysokości kosztów wysyłki, w tym zwrotu produktu.

5. Warunki świadczenia usług

5.1 Szczegóły dotyczące naszych usług
Usługi świadczone w Tail itramach umowy są następujące:

 • Dostęp do aplikacji i korzystanie z niejTail it
 • Regularne aktualizacje systemu Produktów
 • Dostęp do naszej strony internetowej

Usługi te wchodzą w skład Zakupu Produktu.

5.2 Korzystanie z Usług i Tail itaplikacji
Usługi mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do celów przeznaczonych dla Usług, tj. do komunikacji i monitorowania użytkowników końcowych. W przypadku, gdy Użytkownik końcowy jest dzieckiem, tylko opiekun lub osoba upoważniona przez opiekuna może utworzyć profil użytkownika i korzystać z Usług. Niedozwolone jest monitorowanie, kopiowanie lub zbieranie informacji z Usług w zakresie wykraczającym poza normalne korzystanie z Usług.

Aby móc korzystać z Usług, jeden z opiekunów dziecka lub ktoś, na co opiekun wyrazi zgodę:

 • Pobierz Tail it z AppStore lub Google Play i zainstaluj aplikację Tail it aplikacji na telefonie komórkowym, oraz
 • Zarejestruj użytkownika w Tail itaplikacji.

Instalacja i użytkowanie urządzenia Tail it może się zdarzyć tylko na telefonie komórkowym, z którego korzysta zarejestrowany użytkownik. Poprzez pobranie Tail it Aplikacja akceptuje warunki, które się tam pojawiają.

Wszystkie informacje, które są rejestrowane, muszą być poprawne i dotyczyć osoby, która dokonuje rejestracji i nie można używać żadnych pseudonimów ani innych środków ukrywania tożsamości. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo hasła i będzie wyłącznie odpowiedzialny za użycie lub autoryzowane użycie nazwy użytkownika. Jeśli podejrzewasz nieautoryzowane użycie nazwy użytkownika, Twoje hasło musi zostać zmienione i/lub Tail itnależy się z nim natychmiast skontaktować.

Nie wolno podejmować żadnych działań, które spowodują zakończenie świadczenia usług, w całości lub w części, w wyniku przeciążenia lub poprzez dostarczanie platform Tail it’s z niepotrzebnie wysokim obciążeniem.

Tail it jest wyłącznym właścicielem lub autoryzowanym licencjodawcą firmy Tail it aplikacji, w tym tekstu, oprogramowania, grafiki, projektowania i wszystkich znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej. Tail it daje użytkownikowi niewyłączną, nieprzenoszalną, odwoływalną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu. Tail it aplikacji wyłącznie na telefonach komórkowych, których właścicielem lub osobą odpowiedzialną za pobieranie aplikacji jest osoba, która je pobiera.

5.3 Korzystanie z Ogona jego stron internetowych i platformy
Korzystanie z serwisu internetowego i platformy podlega następującym zasadom:

Wszystkie teksty oraz wszystkie obrazy i inne media użyte na stronie są chronione prawem autorskim przez odpowiednich licencjobiorców i nie mogą być wykorzystywane w żadnych okolicznościach bez pisemnej zgody.

Nie wolno monitorować, kopiować lub zbierać informacji z naszych platform za pomocą „pająków”, „robotów” lub „scraperów” automatycznie lub ręcznie bez pisemnej zgody.

Nie wolno próbować „włamywać się”, testować bezpieczeństwa lub konfiguracji naszych platform.

Nie zezwala się na udzielanie dostępu do Tail it”platform” za pośrednictwem innych stron internetowych lub platform, w tym, ale nie wyłącznie, tzw. rozwiązań „proxy”.

Mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu platformy, co oznacza, że całość lub część naszego serwisu jest czasami niedostępna. Może to być spowodowane aktualizacjami lub konserwacją techniczną. Wszystkie nasze platformy mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są własnością Tail it. Przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych stron.

5.4 Zabezpieczenia i ochrona hasłem
Użytkownik i Klient zapewnią, że sprzęt, karty osobiste i hasła wykorzystywane do dostępu do Usług są zabezpieczone oraz przechowywane i wykorzystywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Użytkownik podejmie wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ograniczenia ryzyka, że osoby nieupoważnione mogą niewłaściwie wykorzystać lub w inny sposób uzyskać nieautoryzowany dostęp do Produktu lub Usług.

Jeżeli funkcja ta jest dostępna, należy używać osobistych kodów dostępu, takich jak kody blokady ekranu lub hasła.

Na podstawie wiedzy lub podejrzenia utraty lub uzyskania Produktów, Telefonów komórkowych, Kart Osobistych i Kodów przez osoby nieupoważnione, Tail it zostanie niezwłocznie powiadomiony w celu zapobieżenia nadużyciom w korzystaniu z Usług. Tail it natychmiast zablokuje dotknięte usługi.

Użytkownicy, którzy stwierdzą, że mają dostęp do informacji, które nie dotyczą ich użytkownika lub użytkownika końcowego, są zobowiązani zgłosić się do działu pomocy technicznej Tail pod adresem [email protected] lub +47 90430000.

5.5 Zawieszenie stosowania niezgodnego z prawem
Jeżeli Usługi lub Produkty są wykorzystywane z naruszeniem niniejszych warunków lub są nadużywane z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji, Tail itma prawo zablokować dostęp do Usług i rozwiązać umowę z zarejestrowanym użytkownikiem Usług.

W tym przypadku, Tail it w miarę możliwości wyśle użytkownikowi powiadomienie o wykluczeniu. Użytkownik będzie miał możliwość skomentowania relacji i skorygowania przyczyny wykluczenia. W powiadomieniu należy podać przyczynę i określić termin skorygowania związku. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, relacja nie jest korygowana lub powtarzana, Tail it będzie uprawniony do rozwiązania Umowy.

W sytuacjach awaryjnych, jak opisano w punkcie 6.6, Tail itużytkownik może zostać natychmiast wykluczony bez konieczności powiadamiania go o tym fakcie.

W przypadku spełnienia warunków wyłączenia Usługi, Tail itmożna zamknąć wszystkie Usługi, jeżeli Klient ma wiele relacji z Klientem.

5.6 Ograniczenia użytkowania oraz zmiany w sieciach i usługach
W nagłych wypadkach, w tym w trakcie:

 • poważne zagrożenia dla życia lub zdrowia, środowiska lub bezpieczeństwa,
 • jeżeli jest to wymagane ze względu na bezpieczeństwo lub funkcjonalność sieci, lub
 • z ważnych powodów społecznych lub w celu ochrony osób trzecich,

Tail it ma prawo do podjęcia niezbędnych środków, nawet jeśli oznacza to ograniczone korzystanie z Usług lub Produktów.

Tail it ma również prawo do podejmowania działań, które mogą prowadzić do anulowania, przerwania lub zmian w sieci lub usłudze (usługach), jeżeli zostanie to uznane za konieczne ze względów technicznych, bezpieczeństwa lub operacyjnych lub w wyniku decyzji rządu lub innych warunków regulacyjnych.

W przypadku, gdy połączenie Klienta z siecią zostało zamknięte, Klient zostanie o tym jak najszybciej poinformowany. Tail itnie ponosi odpowiedzialności za koszty, straty lub wady, które Klient lub użytkownik końcowy może ponieść w wyniku takich działań.

5.7 Gwarancje dotyczące usług
Mogą wystąpić zakłócenia w funkcjonowaniu platformy, co oznacza, że całość lub część Usług nie jest dostępna w określonych okresach czasu. Może to być wynikiem zdarzeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Tail it”s control”, w tym, ale nie wyłącznie, aktualizacji lub konserwacji technicznej.

Tail it nie może zagwarantować, że dostawa Usług jest bezbłędna, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za koszty, straty lub niekorzyści, które Klient lub Użytkownik końcowy może ponieść w wyniku takich zakłóceń.

6. Płatność

6.1 Odpowiedzialność klienta za płatność i odpowiedzialność w przypadku kradzieży
Osoba zarejestrowana jako klient jest odpowiedzialna za zapłatę za Produkty i Usługi Tail itdostarczane zgodnie z Umową.

Jeżeli Klient udzielił komuś innemu dostępu do swojego telefonu/terminala lub innego sprzętu, Klient jest odpowiedzialny za ich użycie.

Klienci nie będą płacić za korzystanie z Serwisu przez osoby nieupoważnione, jeżeli uzyskały one dostęp do telefonu/terminala lub sprzętu bez udziału Klienta, z wyjątkiem tego, co następuje w poniższych postanowieniach:

 • Klient ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione użycie przez osobę nieuprawnioną do wysokości 1.200 NOK przed momentem zgłoszenia.
 • Jeżeli klient dopuścił się rażącego zaniedbania, klient jest nadal odpowiedzialny za kwotę do 12.000 NOK przed momentem powiadomienia.
 • Jeżeli Klient opuścił lub nie zgłosił się bez zbędnej zwłoki po utracie sprzętu, karty osobistej lub kodów, odpowiedzialność jest nieograniczona.

Tail it jest odpowiedzialny za korzystanie z Usługi, które ma miejsce po poinformowaniu przez Klienta Tail it że osoby nieupoważnione uzyskały dostęp do telefonu/terminala, chyba że Klient działał w nieuczciwy sposób (tj. w sposób nieuzasadniony).

W przypadku złożenia fałszywego zamówienia lub kradzieży dowodu osobistego, nazwisko lub dowód osobisty osoby, która dopuściła się nadużycia, nie jest odpowiedzialny przed Tail it. Fałszywe zamawianie lub kradzież tożsamości oznacza, że ktoś na podstawie oszustwa zawarł umowę z Tail it w cudzym imieniu. Zwolnienie z odpowiedzialności wymaga, aby
Klient jest w stanie udokumentować w rozsądnym terminie, że relacja została zgłoszona na policję. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa lub oszustwa ze strony klienta, Tail itklient zgłosi ten związek.

6.2 Wyłączenie z powodu niedotrzymania warunków płatności
W przypadku niewywiązania się z płatności, Tail it wysyła powiadomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obciąża Klienta opłatami za zwłokę oraz odsetkami za zwłokę. Jeśli Klient nie zapłacił w wyznaczonym terminie, Tail it może zakończyć dalsze korzystanie z Tail itUsługi i produkty firmy ‚s. W przypadku niedotrzymania terminu płatności wszelkie zaległe roszczenia mogą zostać uznane za zaległe. Jeżeli Klient posiada wspólną fakturę za dostawę wielu usług, produktów i nie opłaca zaległych roszczeń, wyłączenie zwykle obejmuje wszystkie relacje z Klientem, chyba że Klient powiadomi o tym fakcie Tail it że brak płatności dotyczy dostawy określonej usługi.

6.3 Informacje o kartach
Obsługa danych karty wykonywana jest przez naszego partnera Svea Finans. Wszystkie transakcje w Svea Finans są szyfrowane z najwyższym możliwym poziomem bezpieczeństwa i Tail itnie będą miały dostępu do danych karty.

W momencie zakupu karta jest przechowywana, chyba że ustalono inaczej. Ułatwia to dokonanie kolejnego zakupu, ponieważ nie musisz mieć przy sobie karty przy zakupie. Magazynowanie jest ograniczone w czasie i jest kontrolowane przez Svea Finans – żaden pracownik nie Tail itma dostępu do informacji. Umowa zostaje zatwierdzona po zakończeniu zakupu.

6.4 Zapłata faktury
Klienci z norweskim numerem osobistym mogą również płacić za pośrednictwem naszego partnera Svea Finans. Klient wyraża zgodę na Tail itprzesłanie przesłanych danych osobowych zaszyfrowanych do Svea Finans do zatwierdzenia oraz na przeprowadzenie przez Svea Finans kontroli kredytowej przed dokonaniem płatności. Jeśli kontrola zdolności kredytowej nie zostanie zatwierdzona, zakup nie przejdzie.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem norweskim. Svea Finans wykorzystuje dane osobowe do przeprowadzania analiz klientów, identyfikacji, kontroli kredytowej i marketingu. Osobisty numer identyfikacyjny jest używany jako numer klienta przy kontakcie z działem obsługi klienta.

Minimalna kwota, którą można wypłacić Svea Finans wynosi 500 NOK. Roczna stopa procentowa wynosi 21%. Opłata za założenie firmy wynosi 295 NOK. Opłata zakładowa za 4 miesiące wynosi 395 NOK.

6.5 Skargi na fakturach
Jeśli uważasz, że faktura jest niepoprawna, musisz złożyć skargę do Tail it w terminie płatności lub, jeśli nie jest to możliwe, w rozsądnym terminie. Tak długo, jak skarga jest rozpatrywana przez Tail itsporna część faktury nie jest wymagalna.

7. Tail itodpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

7.1 Brakujące części lub nieprawidłowa dostawa Produktu
W przypadku stwierdzenia brakujących części lub nieprawidłowej dostawy Produktu, prosimy o kontakt z Tail itObsługa klienta pod adresem [email protected] lub +47 90430000 w rozsądnym terminie po wykryciu brakujących lub nieprawidłowych elementów. Tail it będzie w takim przypadku w stanie zaoferować naprawę lub wymianę, jeżeli okaże się, że brak jest dostawy lub brak dostawy zgodnie z prawem.

Jeśli jesteś konsumentem, możesz zadeklarować błędy lub wady w dostawie zgodnie z tym, co zostało określone w ustawie o zakupach konsumenckich. Jeśli nie poinformujesz o wadzie Produktu w ciągu 2 miesięcy po zauważeniu błędu, nie będziesz mógł go zgłosić.

7.2 Wymiana
W odniesieniu do konsumentów, Tail it ponosi odpowiedzialność za bezpośrednie straty wynikające z wad Produktów lub Usługi. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli Tail it dowodzi, że brak ten wynika z okoliczności pozostających poza jego kontrolą, i które Tail it nie można racjonalnie oczekiwać, że uniknie się lub przezwycięży konsekwencje.

Dla klientów korporacyjnych, Tail it jest odpowiedzialny jedynie za bezpośrednie straty wynikające z zaniedbania ze strony Tail itpo stronie. Bezpośrednia utrata oznacza wszelkie niezbędne i udokumentowane dodatkowe wydatki poniesione przez Klienta w wyniku wady.

Tail it nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane przez Klienta lub użytkownika końcowego korzystającego z Usług lub Produktu.

Tail it nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za pośrednie straty wynikające z braków, chyba że strata została spowodowana rażącym zaniedbaniem lub zamiarem spowodowanym przez Tail itpo stronie. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Straty pośrednie obejmują utratę zysków lub wartości firmy, stratę z tytułu zmniejszenia lub zaprzestania produkcji lub sprzedaży, stratę z tytułu niemożności wykorzystania usługi zgodnie z przeznaczeniem, utracone zyski z tytułu niewywiązania się z umowy ze stroną trzecią oraz straty z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych.

Tail itcałkowita odpowiedzialność jest ograniczona do 50 000 NOK za każdy przypadek, chyba że strata jest wynikiem rażącego zaniedbania lub wykroczenia spowodowanego przez Tail it.

Tail it nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą być przypisane do jakichkolwiek okoliczności lub działań spowodowanych przez klienta lub stronę trzecią, w tym wszelkie straty wynikające z instalacji i użytkowania oprogramowania przez klienta lub połączenia przez klienta własnego sprzętu do Tail itsieci. To samo dotyczy sytuacji, gdy korzystanie przez klienta ze sprzętu i oprogramowania nie jest dostosowane do potrzeb klienta. Tail itUsługi lub produkty firmy ‚s.

8. Prawo do anulowania, rozwiązania lub anulowania umowy

8.1 Prawo do anulowania rezerwacji
Ten punkt 9.1 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jesteś konsumentem.

Jeśli kupisz produkt o nazwie Tail itmożesz odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu. W tym przypadku należy poinformować, że Tail it o tym.

Tail it zwróci kwotę na Produkt, gdy Tail it otrzymał Produkt lub kiedy możesz udowodnić, że Produkt został zwrócony. Jesteś odpowiedzialny za pokrycie bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Produktu.

Tail it może wymagać zastąpienia obniżenia wartości ze względu na sposób traktowania Produktów przez użytkownika lub użytkownika końcowego, które nie były konieczne do określenia charakteru, właściwości i funkcji towarów.

8.2 Rozwiązanie umowy
Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu umowy. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez wysłanie pisemnej wiadomości e-mail na Tail itnaszą stronę internetową lub na adres [email protected]

8.3 Anulowanie rezerwacji
Jeżeli Tail znacznie naruszył warunki Umowy, masz prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez wysłanie pisemnej wiadomości e-mail na Tail itnaszą stronę internetową lub na adres [email protected]

Tail it może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać Umowę z powodu istotnego naruszenia przez Klienta, jeżeli nie zostanie ona naprawiona w określonym terminie. Przed Tail it unieważnia umowę, Tail itjeśli to możliwe, powiadamia o tym klienta na piśmie. W powiadomieniu podaje się przyczyny anulowania i określa się termin skorygowania związku.

9. Inne przepisy

9.1 Przeniesienie
Klient może przenieść stosunek umowny na inne osoby, które spełniają wymagania klienta, chyba że prawo norweskie stanowi inaczej.

9.2 Prywatność
Korzystając z Tail itProduktów i Usług, dane osobowe będą przetwarzane zarówno od osoby, która przygotowała Usługę do użytku, jak i od Użytkownika Końcowego Produktu.

Więcej informacji o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności, którą można przeczytać w stopce.

9.3 Obowiązek zachowania poufności
Tail it i ich pracownicy mają, zgodnie z ustawą o łączności elektronicznej § 2-9, obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do informacji dotyczących korzystania z usług i treści przekazywanych informacji.

Tail it może jednak ujawnić takie informacje sądowi, policji, prokuratorom lub innym osobom, które zgodnie z prawem mogą tego wymagać.

9.4 Zgłoszone pomysły
Tail it zastrzega sobie prawo do swobodnego korzystania z przychodzących propozycji (takich jak propozycje dotyczące produktów, rozwoju platformy, nowych usług itp. Tail ito ile nadawca nie uzgodnił inaczej, oraz Tail it.

9,5 Zmiana cen i terminów
Tail it ma prawo do wprowadzania zmian w Usługach i abonamencie. Na przykład, Tail it ma prawo do wprowadzenia następujących zmian:

 • Zaktualizuj i dostosuj Warunki, Usługę lub Subskrypcję;
 • Ceny w górę lub w dół;
 • Przestań oferować Usługę lub Subskrypcję lub którąkolwiek z nich;
 • Wybierz nowego operatora usług telefonicznych, przenosząc tym samym istniejący abonament do nowego operatora;
 • Zmiana Usługi w wyniku wymogów i zmian regulacyjnych, bezpieczeństwa lub branżowych.
  Konieczne może okazać się wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej, w przypadkach, w których jest to konieczne:
 • Nasze produkty, w tym Usługi i Subskrypcja, rozwijają się z czasem, aby oferować nowe produkty, a inne nie są już produktami komercyjnymi;
 • Istnieją wymagania ze strony władz lub zachodzą zmiany regulacyjne;
 • Jest to konieczne zgodnie z warunkami naszych nowych lub istniejących dostawców;
 • Poprawie ulegniemy jakość usług lub subskrypcji świadczonych przez naszych klientów.

Zmiany w usłudze lub jej zakończenie mogą wejść w życie po upływie miesiąca od wysłania powiadomienia do użytkownika końcowego. Wówczas Klientowi zostanie zaoferowana inna usługa. Dotyczy to również sytuacji, w której infrastruktura nie jest w stanie zapewnić takiej samej Usługi lub Subskrypcji, jaką Klient posiadał pod poprzednim adresem. Jeśli Klient nie życzy sobie nowej usługi, stosunek umowny uznaje się za rozwiązany. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty.

Tail it może również wprowadzać zmiany w cenach i warunkach. W takim przypadku, Tail it powiadomi Klienta o wszelkich zmianach, które należy wprowadzić i to nie później niż jeden miesiąc przed wejściem zmiany w życie. Tail itnie będzie jednak w stanie zmienić cen w czasie trwania Czasu Wiążącego w ramach subskrypcji.

Poprzez zmianę warunków umowy Klient może odstąpić od umowy bez dodatkowych kosztów ze skutkiem od dnia zmiany.

10. Spory

Niniejsza Umowa podlega prawu norweskiemu.

Spory między klientem a klientem Tail itmuszą być rozstrzygane za obopólną zgodą.

Jeżeli nie jest to możliwe, każda ze stron może wnieść spór do sądu powszechnego. Zgodnie z art. 4-4 ustawy o sporze obie strony mogą wszcząć postępowanie sądowe przeciwko jurysdykcji pozwanego.

Jeśli Klient jest konsumentem, Tail it może pozwać klienta tam, gdzie klient ma swój stały adres. Jeśli to Klient pozwie…. Tail itto może być zrobione albo w Tail it(Trondheim) lub w przypadku, gdy klient ma stały adres, zgodnie z preferencjami klienta (patrz punkt 4-5, akapit pierwszy, punkt 7 Ustawy o sporach).

Jeżeli Klient jest Klientem korporacyjnym, tj. nie jest konsumentem, pozwem sądowym przeciwko Tail it muszą być doprowadzone do Tail itjurysdykcja (Trondheim).

Konsumenci i firmy zajmujące maksymalnie 10 pełnych etatów mają również możliwość odwołania się do Tail itdecyzja dotycząca faktur oraz braku dostawy i jakości dostarczonych usług na rzecz User Communications Board for Electronic Communications (Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon „BKN”). Klient nie może przesłać reklamacji do BKN przed otrzymaniem pisemnej decyzji odmownej od Tail it.